Hur påverkas arter av extremväder? Remiil-data som forskningsunderlag

I ett nytt projekt kommer forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Stockholms universitet använda sig av övervakningsdata från bland annat Remiil (Regional miljöövervakning av småbiotoper, gräsmarker och våtmarker) för att identifiera klimat- och miljöfaktorer som antingen förvärrar eller förmildrar hur växter, fjärilar och humlor svarar på extremväderhändelser i form av torka, hög nederbörd och höga temperaturer.

Hur påverkas den biologiska mångfalden av extremväder? – Sveriges lantbruksuniversitet

Modeller av hur växter, fjärilar och humlor blir påverkade av ett mer extremt klimat tas fram

Projektet ska använda sig av miljöövervakningsdata från bland annat Remiil för att göra modeller av hur växter, fjärilar och humlor påverkas av

  • extremväderhändelser
  • gradvisa klimatförändringar
  • markanvändningsförändringar som de redan utsätts för.

Utifrån modellerna identifierar projektet vilka faktorer som ökar arternas och gräsmarkshabitatens motståndskraft. Ett av målen med projektet är att resultaten ska användas vid framtida miljöövervakningsrapportering.

Blomstrande äng i solljus
Foto: Helena Rygne

Miljöövervakningsdata är till stor hjälp i projektet

Miljöövervakningsdata har stor potential att hjälpa projektet förstå effekterna av extremväderhändelser. I och med att det finns data både före och efter att väderhändelserna har skett innebär det att resultaten kan jämföras mellan varandra. På så sätt blir det enklare att studera effekterna av extremväderhändelser.