I ett gemensamt miljöövervakningsprogram har länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Gävleborg inventerat kustfåglar i Bottniska viken under 10 års tid. Nu presenteras resultat från inventeringarna i rapporten Häckande kustfåglar i Bottniska viken 2010-2020, i samarbete med Lunds universitet.

Av rapporten framgår att 26 procent av arterna har minskat, 9 procent av arterna ökat och 23 procent av arterna är stabila. Knölsvan är den kustfågel som har ökat mest, medan drillsnäppa och ejder tillhör de minskande arterna.

Fåglarna har delats in fem grupper beroende på vad de äter: fiskätare, växtbetare, bottenfödosökande, vadare och ytfödosökare. Gruppen som söker föda på botten innehöll flest arter med minskande bestånd följt av den fiskätande gruppen, medan de växtbetande arterna var gruppen med flest ökande arter.

För att följa den biologiska mångfalden inom miljömålet Hav i balans och levande kust och skärgård har det tagits fram en indikator genom att se på den sammanslagna utvecklingen för 33 arter som bedöms vara särskilt knutna till hav och skärgård. Inventeringen visade att gruppen som helhet hade ett stabilt bestånd i Bottniska viken.

Läs rapporten: Häckande kustfåglar i Bottniska viken 2010-2020

Kontakt

Peter Nilsson, peter.nilsson@lansstyrelsen.se, Länsstyrelsen Västernorrland

Karin Antonsson Brink, karin.antonsson.brink@lansstyrelsen.se, Länsstyrelsen Gävleborg