Naturkurs ska locka till rapportering av arter

Naturkunnig är en webb-baserad kurs som vänder sig till allmänheten. Syftet är att öka kunskapen om naturen men även att locka till registrering och rapportering av artfynd.

Kursen består av tre delar och börjar med fyra kapitel av grundkunskap om svensk natur med visst fokus på skogen och jordbrukslandskapet. Även några av de lite större naturvårdsfrågorna tas upp. Hittills har 1100 personer anmält sig, vilket får anses som en bra start.

Fakta och föreläsningar

Efter varje kapitel får deltagarna svara på frågor och när de är godkända på alla delarna kan de fortsätta till del två som består av fem inspelade föreläsningar. Dessa handlar om floraväkteri, faunaväkteri, fenologinätverket (naturens kalender), fjärilsövervakning och pollinatörer. Klarar man även de frågor som hör till denna del blir man inbjuden till att följa med ut på en guidad tur med fördjupning i något av de fem temana.

startsidan på webbplatsen naturkunnig

Fler volontärer till miljöövervakningen

Bakgrunden till webbplatsen naturkunnig.se är den nya rörelse i landet som corona-pandemin gett upphov till. Fler människor söker sig ut i naturen och besöker bland annat vår skyddade natur. Fem länsstyrelser gick därför ihop 2021 för att skapa en kurs om naturen och ta till vara detta nyväckta intresse. Tanken var att öka kunskapen om naturen men även att få fler volontärer till miljöövervakningen.

Förbättring och utveckling

En ansökan är nu (november 2021) inskickad till Naturvårdsverket om att få förbättra och utveckla kursen. Vi planerar bland annat att lägga till ett kapitel om våtmarker och spela in några guidningar som ska kunna väljas om deltagarna inte har möjlighet att följa med ut. Om allt faller väl ut, om intresse och finansiering finns, så skulle nästa steg kunna vara att tillgängliggöra kursen för hela landet.

Besök webbplatsen naturkunnig.se

Kontaktuppgifter

Nicklas Jansson, nicklas.jansson@lansstyrelsen.se, Länsstyrelsen i Östergötlands län