Vegetation och ingrepp i våtmarker

En vårbild över en stor mosse, Skagershultsmossen i Örebro län. I förgrunden syns ett par myrgölar och några tallar.

Våtmarker fyller en viktig funktion för variationen i landskapet och den biologiska mångfalden. Samtidigt så är en stor andel av våtmarkerna påverkade av mänskliga ingrepp. Delprogrammet följer utvecklingen för vegetation och olika typer av ingrepp i våtmarker. Vad övervakar vi? Genom kartering av våtmarker i flygbilder och inventering av växter i fältprovytor tar vi reda […]

Rikkärr

Näbbstarr och orkidéen ägnsnycklar med rödlila blomax i ett rikkärr.

Rikkärren är bland de artrikaste våtmarkerna vi har i landet. Historiskt har många rikkärr blivit hävdade genom slåtter och bete vilket har gynnat många arter. När behovet av åkermark ökade dikade man många rikkärr för att öka produktionen. Idag är naturtypen och många arter hotade. Övervakningen ger oss möjlighet att följa utvecklingen i landets rikkärr […]