Exploatering av stränder

Strandområden är viktiga miljöer för många djur och växter, men de är även attraktiva för bebyggelse och friluftsliv. Ökande exploatering av stränder kan skada livsmiljöerna för många arter och därmed även hota de ekosystemtjänster som stränderna förser oss människor med. Det finns därför behov av att följa trender i exploateringsgrad. Kunskap behövs som underlag för exempelvis miljömål, översiktsplanering, tillståndsgivning och områdesskydd.

Vad övervakar vi?

Inom miljöövervakningen utförs en landstäckande kartering av alla stränder för kommuner, län och hela landet som följs upp med cirka fem års intervall. Karteringen har hittills genomförts vid två tillfällen, åren 2013 och 2018. En ny uppdatering kommer att ske 2023.

Hur går det?

En stenstrand, vatten och i bakgrunden syns låga berg.
Goaivujaure, Kiruna kommun. Foto: Ellinor Bomark

Resultatet av analyserna för 2018 och 2013 visar en liten ökning av exploateringen av stränder. De största ökningarna av exploatering har skett längs fastlandskusten.

Fastlandskustens stränder är generellt är mest exploaterade. En jämförelse mellan länen visar att Stockholms län, följt av Skåne län generellt har störst andel exploaterade stränder inom 100 meter från strandlinjen för samtliga typer av stränder förutom vid breda vattendrag där Blekinge län har den högsta exploateringsandelen. För sjöar, breda och smala vattendrag har länen Norrbotten, Jämtland och Västerbotten minst andel exploaterade stränder inom 100 meter från strandlinjen.

Denna beskrivning av resultaten är mycket översiktlig. För få en tydligare bild av resultaten så är det lämpligast att titta på den kartberättelse som sammanfattar analysen. För mer ingående resultat hänvisas till rapporten. I kartunderlaget finns alla kartor som ligger till grund för beräkningarna i resultaten. Kartorna är möjliga att ladda ned.

Exploatering av stränder 2013 – 2018 (diva-portal.org).

Kartberättelse om strandexploatering (fungerar bäst i dator) på länsstyrelsens webbplats.

Kartunderlag, geodatakatalog på länsstyrelsens webbplats.

Vilka län är med?

Hur gör vi?

För få en tydligare bild av metoden så är det lämpligast att titta under fliken metod i den kartberättelse som sammanfattar analysen.

Kartberättelse om strandexploatering (fungerar bäst i dator) på länsstyrelsens webbplats.

Relaterade miljömål

Miljöövervakningen av stränder kopplar till flera miljömål. De främsta är: ”Ett rikt växt- och djurliv”, ”Levande sjöar och vattendrag” och ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”.

Mer om de olika miljömålen och hur Sverige uppfyller dem kan du läsa på Sveriges miljömåls webbplats.

Publikationer

Länkar

Kontaktperson

Tina Nilsson, Länsstyrelsen Norrbotten

Tina.L.Nilsson@lansstyrelsen.se